Odluka o odabiru ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Odluka o prihvaćanju ponude tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., OIB: 55474899192, Voćarska cesta 68, 10000 Zagreb za predmet nabave Izrada plana sanacije uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova za onečišćene lokacije ( tzv. "divlja odlagališta" ) Ev: Jn: 27/23.