Zakoni i propisi

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) objavljuje se pregleda zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Stankovci:
Temeljni zakonodavni okvir:
§  Ustav Republike Hrvatske
§  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
§  Zakon o lokalnim izborima
§  Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
§  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Službenički odnosi i plaće:
§  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
§  Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
§  Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda:
§  Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
§  Zakon o socijalnoj skrbi
§  Zakon o pravu na pristup informacijama
§  Zakon o zaštiti osobnih podataka
§  Zakon o udrugama
Ostali zakoni:
§  Zakon o općem upravnom postupku
§  Zakon o upravnim pristojbama
§  Uredba o uredskom poslovanju
§  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
§  Zakon o sprječavanju sukoba interesa
§  Zakon o radu
§  Zakon o zaštiti na radu
§  Zakon o obveznim odnosima
§  Zakon o javnoj nabavi
§  Zakon o zaštiti i spašavanju
§  Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
Komunalno gospodarstvo:
§  Zakon o komunalnom gospodarstvu
§  Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
§  Zakon o cestama
§  Zakon o grobljima
§  Zakon o zaštiti životinja
§  Zakon o vodama
§  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Izgradnja i prostorno uređenje:
§  Zakon o gradnji
§  Zakon o prostornom uređenju
§  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
§  Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
§  Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
§  Pravnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 
Zaštita prirode i okoliša:
§  Zakon o zaštiti okoliša
§  Zakon o održivom gospodarenju otpadom
§  Pravilnik o gospodarenju otpadom
Upravljanje nekretninama:
§  Zakon o zemljišnim knjigama
§  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
§  Zakon u upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 
Financije:
§  Zakon o proračunu
§  Zakon o fiskalnoj odgovornosti
§  Opći porezni zakon
§  Zakon o lokalnim porezima
§  Zakon o kamatama
§  Ovršni zakon
§  Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
§  Zakon o računovodstvu
§  Zakon o porezu na dodanu vrijednost
§  Zakon o koncesijama
§  Zakon o državnim potporama
§  Zakon o porezu na dohodak
§  Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
§  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
§  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
§  Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna
§  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna
§  Pravilnik o proračunskom nadzoru
§  Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
§  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
§  Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
§  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
§  Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba
§  Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Društvene djelatnosti:
§  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
§  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
§  Zakon o sportu
§  Zakon o socijalnoj skrbi
§  Zakon o hrvatskom crvenom križu
§  Zakon o vatrogastvu
§  Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
§  Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
§  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
§  Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovim obitelji

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA