Javni natječaj za prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „Novi Stankovci“

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“ br.: 91/95; 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 , 79/06, 141/06, 146/08, 33/09, 153/09 , 143/12 i 152/14) , članka 4. stavka 2. , 12.,  13. i 14.  Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama  u vlasništvu Općine Stankovci (Službeni  glasnik Općine Stankovci br. 5/18, 7/21),  i  članka 49. st. 1. al.10 . Statuta Općine Stankovci   ( „ Službeni glasnik  „ Općine Stankovci br. 1/18, 1/21) , općinski načelnik  Općine Stankovci dana  6. travnja 2023.godine, raspisuje 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „ Novi Stankovci“